Menu Close

เหตุผลที่ลูกค้าเลือกเรา เพราะเรารู้ดีเรื่องคน การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้จากภายใน ไม่ใช่จากภายนอกอย่างเช่นการเรียนการสอนในอดีต ทุกหลักสูตรจะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับองค์กรของท่านด้วยการผสมผสานระหว่างศาสตร์ด้านสมอง (NEUROSCIENCE)และจิตวิทยาสมัยใหม่ ด้วยประสบการณ์อย่างมืออาชีพทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติบนพื้นฐานวิชาการหรืองานวิจัยรองรับ

จุดเด่นในทุกหลักสูตรของเรา ที่แตกต่างจากที่อื่น คือ การเรียนรู้ที่ตัวเองด้วยการใช้ศาสตร์ความรู้ด้านสมองเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว

ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์

ประวัติที่ปรึกษา/วิทยากร

 • ปริญญาเอก     : การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558

 • ปริญญาโท      : การจัดการทรัพยากรมนุษย์, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547

 • ปริญญาตรี       : รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารงานบุคคล, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2538

2553-ปัจจุบัน   วิทยากรอิสระ/นักเขียน/ที่ปรึกษา/อาจารย์พิเศษด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

2553-ปัจจุบัน   วิทยากรประจำ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท.) และ HR Center

 • ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรชั้นนำของไทยและญี่ปุ่น มากกว่า 20 ปี
 • อดีตผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
 • อดีตผู้จัดการฝึกอบรมและผู้เชี่ยวชาญบริหารงานบุคคล บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • รางวัลนักบริหารงานบุคคลดาวเด่นประจำปี 2559 ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
 • รางวัลงานวิจัยดีเด่นจากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) เรื่อง ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำและการตัดสินใจของผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์, 2550

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / การสำรวจความผูกพันของพนักงาน / การเขียน Job Profile / กฎหมายแรงงาน / การสร้างแรงบันดาลใจและการทำงานเป็นทีมด้วยศาสตร์ด้านสมอง/ การบริหารแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร / เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานด้วยระบบ Competency และ KPIs / การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน / การออกแบบโครงการเงินเดือน / การออกแบบโปรแกรมพัฒนาผู้บริหาร / การพัฒนาหัวหน้างานแบบคิดนำทำด้วยหลัก Neuroscience / การพัฒนาระบบประเมินผลการทำงาน / การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน / การนำศาสตร์ด้านสมองมาพัฒนาพนักงานในด้านต่าง ๆ เป็นต้น

ผลงานหนังสือ/บทความ

 • กรณีศึกษาการปรับปรุงระบบประเมินผลงานและ 30 KPIs ที่ควรทราบ (HR Center, 2561)
 • จ้างงานและจัดการอย่างไรให้ถูกกฎหมาย (HR Center, 2561
 • การวัดทุนมนุษย์ให้ตรงใจองค์การ (HR Center, 2559)
 • Employee Engagement Survey (HR Center, 2559)
 • ปรับเงินเดือนประจำปีอย่างไรให้พนักงานและองค์กร Happy (HR Center, 2558)
 • Neuro-Training ผ่าสมองสอนพนักงาน (HR Center, 2558)
 • วิธีปรับค่าจ้าง (พิมพ์ครั้งที่ 2). สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท.) : กรุงเทพ.(2555)
 • เขียนบทความด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพ (สสท.) , วารสารคน (PMAT) และวารสารของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผลงานวิจัย

 • งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทุนมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม. (2558). วารสาร

          วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา. 13(2).

 • งานวิจัยเรื่อง การศึกษาโมเดลความผูกพันในการทำงานของพนักงานในองค์การสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทย (2555). วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 19(2), 77-93.
 • รางวัลงานวิจัยดีเด่นจากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) เรื่อง ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำและการตัดสินใจของผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์, 2550