Menu Close

Inhouse Training

หลักสูตร การฝึกอบรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

– การจัดการคนเชิงกลยุทธ์ (Strategic HRM)

– การบริหารคนและงาน

– SMART Manager (ผู้จัดการยุคใหม่)

– HR for Non-HR

– การบริหารคนเก่งภาคปฏิบัติ (Talent management)

– การพัฒนาทักษะการบริหารด้วยศาสตร์สมอง

– การบริหารคนและงาน (People & Task Management)

 

– การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

– ทักษะการเขียนใบกำหนดหน้าที่งาน (JD)

– ทักษะการสัมภาษณ์งานสำหรับผู้บริหารสายงาน/แบบมืออาชีพ

 
 

– การบริหารผลงานด้วย Competency และ KPIs

– แนวทางการบริหารผลงานด้วยการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPIs)

– ยกระดับผลงานของพนักงานและเพิ่ม Productivity ขององค์กรด้วยแนวคิด OKRs

– การสอนงานและให้คำปรึกษาทีมงาน (Coaching & Mentoring)

– กฎหมายแรงงาน: การว่าจ้าง การจัดการและการเลิกจ้างพนักงาน

– กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน

– การสร้างแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกในองค์กร

– เทคนิคการสอบสวนพนักงาน

– การสำรวจความผูกพันพนักงาน/ความพึงพอใจของพนักงาน

 
– การประเมินค่างานและจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
– ปรับเงินเดือนและโบนัสให้ Happy ทั้งพนักงานและองค์กร
– วิธีปรับค่าจ้างตามผลกระทบ

 

– ทักษะการสอนงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

– การพัฒนาหัวหน้างานแบบคิดนำทำ

– การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน

– Brain Base Learning การฝึกอบรมพนักงานด้วยสมอง

– การทำงานเป็นทีมด้วยศาสตร์ด้านสมอง

– การวิเคราะห์และจัดการความคิดอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

– สื่อสารเชิงบวกพิชิตความสำเร็จในการทำงานด้วยศาสตร์ด้านสมอง

– ทักษะการเขียนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่มีประสิทธิภาพ

– เทคนิคการออกแบบการหมุนเวียนงานเชิงบวก (Positive Job Rotation) ให้ประสบความสำเร็จ

– ทักษะการนำเสนอด้วยศาสตร์ด้านสมอง (Neuro-Presentation Skill)

– ทักษะการสื่อสารแบบสองทางแบบสมอง (Two-way NEURO-communication skill)

– สื่อสารเชิงบวกพิชิตความสำเร็จในการทำงานด้วยศาสตร์ด้านสมอง (Positive Communication with Brain-Based Learning

– การทำงานเป็นทีม (Neuro-Teamworking)

– การคิดเชิงบวกและเทคนิคการเอาชนะอุปสรรค (Neuro-Positive Thinking)

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม

IMG_20190611_154224

หลักสูตร Teambuilding for success

บริษัท TOACS

IMG_2687

หลักสูตร การกำหนด KPIs สำหรับงาน HR

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

IMG_2671

หลักสูตร HR for Non-HR

บริษัท แคทเธอร์พิลลา (ประเทศไทย) จำกัด

IMG_2485

หลักสูตร NLP & NeuroLeadership สำหรับการสอนงานและบริหารคน

บริษัท เลสซาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

IMG_7851

หลักสูตร HR for Non-HR

บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด

IMG_7871

หลักสูตร การออกแบบและบริหารโครงสร้างเงินเดือน

HR center

IMG_2610

หลักสูตร การเขียน Job Description

บริษัท เลียกเซ้งเทรดดิ้ง จำกัด

FAEC6EA3-DB04-4B74-94E4-2E553793F77C

หลักสูตร HR for non-H

บริษัท ธิสเซ่นครุปป์ อินดัสเตรียล โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

54E21592-2AAE-4F6F-AD3A-E8350537D592

หลักสูตร เทคนิคปรับค่าจ้างตามผลกระทบของค่าแรงขั้นต่ำใหม่ปี 2562

ชมรมบริหารงานบุคคลอิสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง

8A33BE22-BE5F-4A8B-80FD-5167982CA4DE

หลักสูตร HR Professional Foundation Program

TRUE Corporation

6DEBB1E1-CF76-4019-B437-B7917A4A9E69

หลักสูตร SMART Manager and SMART KPIs with NeuroLeadership (ผู้จัดการยุคใหม่)

บริษัท TOACS จำกัด

8B9FB501-121F-4959-A337-8ADC2D415DF3

หลักสูตร Thai Labor Law Workshop

บริษัท ลาซาดา จำกัด

หลักสูตร การวิเคราะห์และจัดการความคิดอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

Daicel Safety Technologies (Thailand) Co., Ltd.

หลักสูตร การสร้างบรรยากาศให้เกิดการทำงานเป็นทีม (ด้วยศาสตร์ด้านสมอง*)

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลล์ จำกัด

หลักสูตร ปลุกพลังการทำงานด้วย NeuroTechnique (ศาสตร์ด้านสมอง)

ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

รูป 47-SCI

หลักสูตร Strategic HRM

บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ จำกัด