Menu Close

Consulting

ประกอบด้วยหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์

  • การวิเคราะห์องค์กร / การวิเคราะห์ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์

  • กฎหมายแรงงาน/ปัญหาแรงงาน

  • การประเมินผลงานของพนักงานด้วย Competency / KPIs / OKRs

  • การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน/การบริหารค่าตอบแทน

  • การจัดทำระบบ Competency และ KPIs

  • การพัฒนาระบบฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร