Menu Close

Test Design/Research

1. สร้างแบบทดสอบคัดเลือกพนักงาน/แบบวัดพฤติกรรมหรือทัศนคติพนักงาน

2. งานวิจัย

    2.1 การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน

    2.2 การสำรวจความผูกพันในการทำงานของพนักงาน

    2.3 การสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค

    2.4 การสำรวจวิจัยตลาด

ผลงานวิจัย

หัวเรื่อง :  การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทุนมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม
เจ้าของผลงาน :  นายสุพจน์ นาคสวัสดิ์
เจ้าของผลงานร่วม :   รศ.ดร.เสรีชัดแช้ม, ดร.ภัทราวดี มากมี
คำสำคัญ :   เกณฑ์การประเมิน, ทุนมนุษย์, ภาคอุตสาหกรรม
หน่วยงาน :  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
บทความงานวิจัย
หัวเรื่อง : จัดการ Missing Data ด้วยโปรแกรม LISREL