Menu Close

ความพึงพอใจ (Satisfaction) กับ ความผูกพันในการทำงานของพนักงาน (Employee Engagement) เหมือนหรือต่างกัน?

สำรวจ “ความพึงพอใจ” หรือ “ความผูกพันของพนักงาน”

               แรกเริ่มเดิมทีเราจะคุ้นเคยกับการสำรวจความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน หรือ Employee Satisfaction survey ที่มีพื้นฐานจากแนวคิดทฤษฎีทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) หรือทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอซเบิร์ก (Herzberg) ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยในระดับปริญญาโทสายสังคมศาสตร์ในเมืองไทยเมื่อสัก 10 ปีที่แล้ว ที่มีแต่เรื่องการสำรวจความพึงพอใจขององค์กรหรือบริษัทต่าง ๆ เต็มไปหมด มาระยะหลัง ๆ นี่แหละที่ซา ๆ ลงไป อาจจะเนื่องจากแต่ละสถานศึกษาเข้มงวดมากขึ้น

               ส่วนความผูกพันในการทำงานของพนักงาน หรือ Employee Engagement survey เพิ่งจะมานิยมในประเทศไทยในระยะหลัง ๆ จริง ๆ แล้วก็เป็นการสำรวจความรู้สึก ความคิดเห็นของพนักงานเหมือน ๆ กัน ต่างกันที่ระดับของ “ความรู้สึก” ถ้าเป็นความพึงพอใจจะเป็นความรู้สึกในระดับผิว ๆ ทั่ว ๆ ไป แต่ถ้าความผูกพันจะเป็นความรู้สึกที่ “ลึก” กว่า พูดง่าย ๆ ก็คือ ความพึงพอใจเป็นด่านแรกของความรู้สึก เมื่อรู้สึกพอใจไปนาน ๆ ก็จะเกิดความผูกพันขึ้น ซึ่งความผูกพันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนกว่า มั่นคงกว่า แต่ความพึงพอใจแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

ความผูกพันมีความใกล้เคียงกับคำนิยามของคำว่า “ความรัก” ซึ่งเป็นความผูกพันทางอารมณ์ (Emotional Attachment) เช่นกัน เพื่อให้เห็นชัด ๆ ผู้เขียนลองทำตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

ความรัก (Love) ความผูกพัน (Engagement)
เป็น ความรู้สึก  รู้สึกรัก ชอบ รู้สึกเป็นสุขที่ได้อยู่ใกล้ ทำให้ใจเต้น ความคิด  การมองผู้ที่ตนรักในแง่ดี มองเห็นคุณค่าและความหมายของเขา อยากทำสิ่งที่ดีให้ และอยากให้เขาพบแต่ความสุข  และการกระทำ     การปฏิบัติต่อกันอย่างอ่อนโยน การดูแลเอาใจใส่ การสัมผัส กอดจูบ และมีเพศสัมพันธ์ เป็นสิ่งที่แสดงออกได้ทางพฤติกรรม กล่าวคือ สามารถดูได้จากการพูด (Say) โดยจะพูดถึงองค์กรเฉพาะในแง่บวก และพิจารณาได้จากการดำรงอยู่ (Stay) นั่นคือ พนักงานปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป ส่วนประเด็นสุดท้ายจะดูว่าพนักงาน ใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ (Strive) เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนธุรกิจขององค์กร (Hewitt Associates, 1996)

               จากคำนิยามข้างต้นจะเห็นว่า ความผูกพันและความรักมีคำนิยามที่เหมือนกัน ที่แสดงออกผ่านความรู้สึก ความคิดและการกระทำ หรือที่ Hewitt Associates กำหนดเป็น 3S ได้แก่ Say, Stay และ Strive ผ่านข้อคำถามของแต่ละ S เช่น Stay อาจจะตั้งคำถามว่า “ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ท่านคิดจะลาออกหรือไม่” นั่นหมายความว่าถ้าตอบว่า “ใช่” ก็แสดงว่าพนักงานมีความรู้สึกไม่ผูกพันกับองค์กรซะเท่าไหร่ (ในความเป็นจริงเราไม่สามารถสรุปได้ตรง ๆ ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนั้น เพราะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่หลากหลาย เพราะฉะนั้นเวลาสรุปผล เรามักจะใช้คำว่า “อาจจะ” หรือ “มีแนวโน้ม” อะไรประมาณนั้น)

               สรุปแล้ว ความพึงพอใจและความผูกพัน เป็นเรื่อง “ความรู้สึก” เหมือนกัน เป็นคุณลักษณะเชิงจิตวิทยา เพียงแต่ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทั่วไปต่อสิ่งต่าง ๆ ที่สามารถแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เป็นความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ณ เวลาหนึ่ง ๆ การวัดความพึงพอใจจึงไม่ค่อยยากซับซ้อนมากมาย เป็นการถามความรู้สึก ว่ารู้สึกต่อเรื่องนั้น ๆ อย่างไร (แต่ความรู้สึกนี้ก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้เช่นกัน) ในขณะที่ความผูกพันนั้น เป็นความรู้สึกที่ลึกลงไป มีความมั่นคงต่อคุณค่าของสิ่งนั้นพอสมควร ต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง ถึงจะทำให้เกิดความผูกพันขึ้นมาได้ การวัดจึงมีความยากซับซ้อนกว่าความพึงพอใจ ผู้ที่จะสำรวจจะต้องมีความรู้และความชำนาญมากกว่าการสำรวจความพึงพอใจ

               การเลือกว่าจะสำรวจความพึงพอใจ หรือความผูกพัน บางทีก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากมายนัก เพียงแต่ผู้เขียนแค่ต้องการอธิบายให้ผู้อ่าน ได้มีความเข้าใจจริง ๆ เวลามีนโยบายจากผู้บริหารลงมา เพราะถ้าไม่เข้าใจแล้วอาจจะส่งผลกระทบต่อการแปลผลหรือความคาดหวังของผู้บริหารได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้บริหารมีนโยบายมาที่ท่าน บอกให้สำรวจ

– ความพึงพอใจ (Satisfaction Survey)

– ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement)

– บรรยากาศองค์กร (Organizational Climate)

– ความผูกพันในการทำงาน (Work Engagement)

               จะเริ่มต้นอย่างไร? จะสร้างแบบสำรวจอย่างไร? ถ้าท่านไม่อยากไปเอาของคนอื่นมาใช้…ความเข้าใจคุณลักษณะหรือแนวคิดพื้นฐานของการสำรวจแต่ละแบบ จึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญแรกเริ่มที่จะลงมือทำ ต้องชัดเจนเรื่อง “คำนิยามเชิงปฏิบัติการ” (Operational Definition) เสียก่อน มิฉะนั้นอาจจะหลงทางหรือหลงประเด็น ได้คำตอบไม่ตรงคำถามของผู้บริหารได้นะครับ

ที่มา : หนังสือ “Employee Engagement Survey การสำรวจความผูกพันในการทำงานของพนักงาน : แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ (ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์)